decoration header
decoration header

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

saannot [2015/04/13 21:25]
simo
saannot [2015/05/03 19:50] (current)
zeppe
Line 1: Line 1:
 +====== LANITA - Säännöt ======
 +===== 1 Yleistä =====
 +
 +==== 1.1§ ====
 +Yhdistyksen nimi on Lanita. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kerho. Kerho on Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) alayhdistys.
 +
 +==== 1.2§ ====
 +Kerho on perustettu 24.8.2001
 +
 +==== 1.3§ ====
 +Kerhon kotipaikka on Tampere.
 +
 +==== 1.4§ ====
 +Kerhon virallinen kieli on suomi.
 +
 +==== 1.5§ ====
 +Kerhon tarkoituksena on yhdistää Tampereen teekkareita ja muita pelaamisesta kiinnostuneita sekä kehittää ja ylläpitää pelaamiskulttuuria lähiverkoissa ja internetissä.
 +
 +==== 1.6§ ====
 +Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi:
 +  * ideoida ja järjestää LAN-tapahtumia ja yhdistää verkkohenkisiä ihmisiä,
 +  * kertoa ja tiedottaa LAN-tapahtumista erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja näin huolehtia kulttuurin jatkuvuudesta,
 +  * järjestää muita pelitapahtumia,
 +  * järjestää opintomatkoja, kokouksia, illan- ja viikonlopunviettoja ja muuta vastaavaa toimintaa,
 +  * hoitaa kerhon sisäistä tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa.
 +
 +==== 1.7§ ====
 +Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, harjoittaa myynti- ja välitystoimintaa sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla.
 +
 +==== 1.8§ ====
 +Kerho on toiminnastaan vastuussa ensisijaisesti TTYY:n hallitukselle.
 +
 +===== 2. Jäsenet ja maksut =====
 +
 +==== 2.1§ ====
 +Kerhon jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatus- ja kunniajäsenet.
 +
 +==== 2.2§ ====
 +Kerhon varsinaisen jäsenen tulee olla TTYY:n jäsen.
 +
 +==== 2.3§ ====
 +Jokainen kerhon toiminnasta kiinnostunut TTYY:n jäsen on oikeutettu liittymään kerhon jäseneksi maksamalla kerhon jäsenmaksun.
 +
 +==== 2.4§ ====
 +Luopuessaan TTYY:n jäsenyydestä luopuu kerhon varsinainen jäsen myös kerhon jäsenyydestä. Luopuessaan kerhon jäsenyydestä pitää jäsenen maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on kerholle sekä luovuttaa kerholle kuuluva omaisuus.
 +
 +==== 2.5§ ====
 +Kerhon kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen kerhon toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö maksamalla kannatusjäsenmaksun.
 +
 +
 +==== 2.6§ ====
 +Kerhon kunniajäseneksi voi kerhon kokous kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten merkittävästi edesauttanut sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee kerhon hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään kymmenen (10) jäsentä.
 +
 +==== 2.7§ ====
 +Kerhon varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain kerholle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää kerhon syyskokous.
 +
 +==== 2.8§ ====
 +Kerhon kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan kerholle kalenterivuosittain kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää kerhon syyskokous.
 +
 +==== 2.9§ ====
 +Kerhon kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua.
 +
 +==== 2.10§ ====
 +Kerhon kokous voi erottaa jäsenen kerhosta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kerhoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kerhoa tai ei enää täytä laissa taikka kerhon säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa ja asiasta on keskusteltava etukäteen TTYY:n hallituksen kanssa.
 +
 +==== 2.11§ ====
 +Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on kerholle sekä luovuttaa kerholle kuuluva omaisuus. Jäsenen erotessa jäsenmaksua ei palauteta.
 +
 +==== 2.12§ ====
 +Jos kerhon jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa kerhon toimintaa tai kerhon edustajana tai kerhon järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus kieltää jäseneltä osallistumisen kerhon järjestämiin tilaisuuksiin.
 +
 +==== 2.13§ ====
 +Varsinainen jäsen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan maaliskuun loppuun mennessä.
 +
 +Kannatusjäsen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan maaliskuun loppuun mennessä
 +
 +==== 2.14§ ====
 +Kerho pitää jäsenistään jäsenluetteloa.
 +
 +===== 3. Kerhon kokoukset =====
 +
 +==== 3.1§ ====
 +Kerhon kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Kerhon kokoukset kutsuu koolle kerhon hallitus.
 +
 +==== 3.2§ ====
 +Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:
 +  * käsiteltävä edellisen vuoden toimintakertomus,
 +  * käsiteltävä hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös,
 +  * kuultava toiminnantarkastajien lausunto,
 +  * päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 +
 +==== 3.3§ ====
 +Syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:
 +  * valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet,
 +  * valittava toiminnantarkastajat ja heille henkilökohtaiset varamiehet,
 +  * päätettävä kerhon jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle,
 +  * hyväksyttävä toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 +
 +==== 3.4§ ====
 +Kerho kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli kerhon hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) kerhon jäsenmäärästä tai vähintään kymmenen (10) kerhon varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti kerhon hallitukselta vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.
 +
 +==== 3.5§ ====
 +Kerhon kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta kerhon varsinaisella ilmoitustaululla. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista.
 +
 +==== 3.6§ ====
 +Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään kaksitoista (12) tai yksi neljäsosa (1/4) kerhon varsinaisista jäsenistä, kuitenkin vähintään yksi (1) henkilö enemmän kuin on hallituksen jäsenmäärä.
 +
 +==== 3.7§ ====
 +Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet kerhon varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.
 +
 +==== 3.8§ ====
 +Kerhon kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä. Tarkistus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.
 +
 +===== 4. Päätöksentekojärjestys ja vaalit =====
 +
 +==== 4.1§ ====
 +Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.
 +
 +Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä
 +
 +==== 4.2§ ====
 +Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan joko yksityiskohtaista tai lyhyttä äänestysjärjestystä tahi muuta soveltuvaa äänestysjärjestystä.
 +
 +==== 4.3§ ====
 +Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.
 +
 +==== 4.4§ ====
 +Jos vaali toimitetaan suhteellisena, suoritetaan se ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.
 +
 +==== 4.5§ ====
 +Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon
 +  * äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen,
 +  * äänioikeutettuja, jotka eivät ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa,
 +  * äänestyslippuja, joissa on äänestetty "tyhjää" tai jotka on hylätty.
 +
 +===== 5. Hallitus ja toimihenkilöt =====
 +
 +==== 5.1§ ====
 +Kerhon toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kolmesta kymmeneen (3-10) muuta jäsentä, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä.
 +
 +==== 5.2§ ====
 +Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät.
 +
 +==== 5.3§ ====
 +Hallituksen tehtävänä on:
 +  * johtaa kerhon toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta,
 +  * valmistella kerhon kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset,
 +  * laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
 +  * kutsua kerhon kokoukset koolle,
 +  * päättää muista asioista, joita ei ole määrätty kerhon kokouksen päätettäväksi.
 +
 +==== 5.4§ ====
 +Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus.
 +
 +==== 5.5§ ====
 +Hallitus on päätösvaltainen, kun se on hallituksen päättämällä tavalla koolle kutsuttu ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä hallituksen kokouksessa.
 +
 +==== 5.6§ ====
 +Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi erityistä tarkoitusta varten myöntää nimenkirjoitusoikeuden kerhon varsinaiselle jäsenelle.
 +
 +==== 5.7§ ====
 +Kerhon hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään kahdentoista (12) kuukauden mittaiseksi toimikaudeksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös kerhon ulkopuolinen henkilö. Hallitus voi antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.
 +
 +==== 5.8§ ====
 +Perustellusta syystä kerhon kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 +
 +==== 5.9§ ====
 +Perustellusta syystä kerhon hallitus voi vapauttaa toimihenkilön tai toimikunnan tehtävästään kesken toimikautta, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun toimihenkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 +
 +===== 6. Hallinto ja talous =====
 +
 +==== 6.1§ ====
 +Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kerhon hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
 +
 +==== 6.2§ ====
 +Kerhon kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus kerhon hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
 +
 +===== 7. Erityisiä määräyksiä =====
 +
 +==== 7.1§ ====
 +Kerhon kokouksen tai hallituksen päätöksestä on kerhon varsinainen jäsen oikeutettu valittamaan sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai säännöistä poikkeavassa järjestyksessä taikka menee toimielimen toimivaltaa ulommas tahi on muutoin lain, asetuksen tai sääntöjen taikka kerhoa koskevien määräysten vastainen. Valitus TTYY:n hallitukselle ja ilmoitus valituksesta kerhon hallitukselle on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen vahvistamisesta. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa koskeva, ei kuitenkaan voi valittaa. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole henkilöllä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.
 +
 +==== 7.2§ ====
 +Kerhon tunnuksista ja merkeistä päättää kerhon kokous.
 +
 +==== 7.3§ ====
 +Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) kerhon varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa kerhon kokouksessa.
 +
 +==== 7.4§ ====
 +Kerho katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen (2) vuoteen ole ollut kerhon kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa. Niin ikään kerho purkautuu, jos kerho tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.
 +
 +==== 7.5§ ====
 +Kerhon purkauduttua siirtyvät sen varat ja omaisuus TTYY:lle käytettäväksi TTYY:n alayhdistysten toiminnan tukemiseen.
 +
 +==== 7.6§ ====
 +Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun TTYY:n edustajisto on sen vahvistanut.
 +
 +==== 7.7§ ====
 +Muutoin noudatettakoon voimassaolevaa TTYY:n säännöstöä ja yhdistyslakia, myös sen rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia pykäliä.
 +
 +==== 7.8§ ====
 +Nämä säännöt on TTYY:n edustajisto hyväksynyt 28.01.2015.
Last modified: 2015/05/03 19:50